"   شـركت ميـكروكـنترل اصفـهان "

تلفن : 2227377 - 2226964

 

 

HP  PHOTOSMART

 

 

 

سرعت در دقيقه

دقت

 

LCD

اتصال

حافظه

رنگي

سياه

چاپ

سايز

مدل

No

USB

8 M.B

11

14

4800x1200

A4

7150

No

USB

16 M.B

11

17

4800x1200

A4

7350

Yes

USB

16 M.B

13

17

4800x1200

A4

7550

No

USB

16 M.B

12

16

4800x1200

A4

7260

No

USB

16 M.B

15

19

4800x1200

A4

7660

Yes

USB

16 M.B

16

21

4800x1200

A4

7760

Yes

USB

16 M.B

16

21

4800x1200

A4

7960

 

 

 

 

آدرس : اصفهان - خيابان فردوسي - نبش منوچهري - ساختمان اداري امير - طبقه ششم  - شركت ميكروكنترل اصفهان